Oznámení o zpracování osobních údajů

Toto oznámení se vztahuje na zpracování osobních údajů v případě, že jste naším obchodním partnerem, influencerem, návštěvníkem našich webových stránek nebo jste nás kontaktoval prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách či live chatu.

Datum účinnosti: 25. května 2018

Společnosti Trueside s.r.o., IČ: 048 26 086, se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 254281 (dále jen „správce“, „společnost“ nebo „my“) záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládá.

Obsah

Toto oznámení se vztahuje na zpracování osobních údajů v případě, že jste naším obchodním partnerem, influencerem, návštěvníkem našich webových stránek nebo jste nás kontaktoval prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách či live chatu.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?

Obchodní partneři

Pokud jste naším obchodním partnerem, zpracováváme zejména identifikační osobní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa Vašeho sídla, případně sídla Vaší společnosti a kontaktní údaje jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO nebo DIČ, číslo Vaší objednávky nebo číslo smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Může se jednat o osobní údaje přímo Vás, pokud jste fyzická osoba podnikající, nebo zástupců, případně kontaktních osob, Vaší společnosti.

Influenceři

Pokud jste influencerem a spolupracujeme s Vámi, můžeme o Vás zpracovávat zejména identifikační osobní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa trvalého i přechodného bydliště, případně umělecký pseudonym, datum narození, popř. Vaše rodné číslo, dále kontaktní údaje jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO a DIČ. Dále zpracováváme fotografie s Vaší podobiznou, videozáznamy a audiozáznamy, kde je zaznamenána Vaše podobizna a Váš hlas. Také můžeme zpracovávat informace o Vašem profilu na youtube či jiných sociálních sítích, návštěvnost takového profilu a další analytická data. Vaše fotografie také v rámci naší spolupráce zveřejňujeme na našich webových stránkách, v prezentacích a klientském rozhraní, abychom mohli našim obchodním partnerům navrhnout a připravit vhodnou kampaň a poskytovat obdobné služby.

Pokud spolu ještě nespolupracujeme, můžeme Vás, influencery nebo potenciální obchodní partnery, kontaktovat s nabídkou spolupráce. Pak zpracováváme zejména Vaše jméno, příjmení, případně společnost, ve které pracujete a Vaše kontaktní údaje jako je telefon nebo e-mailová adresa.

Návštěvníci webových stránek

Pokud jste návštěvníkem webových stránek společnosti, zpracováváme osobní údaje týkající se Vašeho chování na našich stránkách a případně další online identifikátory, jako je IP adresa nebo cookies.

Návstěvníci webových stránek, kteří nás kontaktovali prostřednictvím kontaktních formulářů

Pokud jste navštívili naše webové stránky a kontaktovali nás prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme Vaše jméno, případně příjmení, e-mailovou adresu a IP adresu. Také jste nám mohli dát vědět, který z influencerů uvedených na našich stránkách se Vám líbil, pak zpracováváme Vaše osobní údaje ve stejném rozsahu. Může se stát, že jste do zprávy formuláře uvedl/uvedla i další osobní údaje, pak zpracováváme i ty.

Uživatel live chatu

Může se také stát, že nás kontaktujete prostřednictvím live chatu, pak s největší pravděpodobností zpracováváme Vaše jméno, IP adresu, lokační údaje a příjmení, pokud bylo uvedeno v live chatu. Dále rovněž platí, že zpracováváme i další osobní údaje nám poskytnuté v průběhu tohoto chatu.

Proč moje osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů, které Vám níže popíšeme. Každý z uvedených důvodů však musí být podložen ještě právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů společností zákonné a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Níže jsme pro Vás připravili přehled tzv. právních základů a účelů, tedy důvodů, proč osobní údaje zpracováváme.

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením takové smlouvy

Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:

 • abychom Vám mohli poskytnout služby, které si domluvíme,
 • pokud jste naším obchodním partnerem, abychom Vás mohli kontaktovat a efektivně s Vámi komunikovat ve věci naší spolupráce,
 • pokud jste influencerem s námi spolupracujícím, abychom s Vámi také mohli efektivně komunikovat a realizovat naší spolupráci, abychom mohli vyhodnocovat výsledky naší spolupráce a případně společné kampaně a zlepšovat tak další společné počiny,
 • abychom mohli našim obchodním partnerům navrhnout a připravit vhodnou kampaň a poskytovat další obdobné služby,
 • abychom s Vámi mohli komunikovat prostřednictvím live chatu,
 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět, pokud vyplníte náš kontaktní formulář na webových stránkách.

Náš oprávněný zájem

Mezi důvody, nebo také účely, za jakými osobní údaje zpracováváme, patří zejména následující:

 • abychom mohli podniknout příslušné právní kroky, pokud nebudete platit za naše služby,
 • abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou spolupráce a dalších služeb, které společnost poskytuje,
 • abychom mohli nabídku, kterou poskytujeme, přizpůsobovat Vašim potřebám,
 • abychom Vám mohli poskytnout lepší zážitek z návštěvy našich stránek.

V takovém případě může být náš oprávněný zájem například následující:

 • zlepšení nabídky služeb na webových stránkách na základě monitorování chování na webových stránkách,
 • ochrana práv společnosti,
 • rozšíření sítě obchodních partnerů a influencerů, a
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.

Musím Vám osobní údaje poskytnout?

Občas zpracováváme osobní údaje pro účely, pro které není nezbytné nám tyto údaje poskytnout. Pokud však chcete využívat naše služby, chcete abychom Vás kontaktovali na základě kontaktního formuláře, Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a služby Vám poskytovat nebo abychom Vás mohli třeba kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

Pokud jste naším obchodním partnerem nebo influencerem, zpracováváme Vaše osobní údaje také prostřednictvím klientského rozhraní. Některé osobní údaje, které nám poskytnete, vkládáme do klientského rozhraní, abychom usnadnili naši spolupráci. Případně osobní údaje získáváme při vyhodnocení pozdější spolupráce (co se týká analytických údajů z Vašich profilů na sociálních sítích).

Musím Vám dávat vždy souhlas ke zpracování svých osobních údajů?

V některých případech potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Ne vždy je však zpracování na souhlasu založeno, a proto budeme Váš souhlas vyžadovat pouze tam, kde to bude nezbytné pro to, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. V současné době Váš souhlas k žádnému zpracování nevyžadujeme, ale pokud by se tak stalo, vždy bychom Vám řekli, jak můžete souhlas odvolat a poskytli Vám další informace týkající se takového zpracování.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

V případě, že s námi podepisujete nějakou smlouvu, objednáváte si u nás služby, je třeba uchovávat Vaše osobní údaje nejen po dobu trvání této smlouvy, ale také po tom, co Vám dodáme objednané služby. Je tomu tak např. z důvodu odstoupení od smlouvy, reklamace, uplatňování náhrady škody, proto Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Nemůžeme tedy Vaše osobní údaje smazat hned po dodání služeb.

Podle příslušných právních předpisů jsme také povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, a to včetně Vašich osobních údajů na nich uvedených.

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

 • po dobu trvání smluvního závazku s Vámi,
 • po dobu nezbytnou k ochraně práv společnosti,
 • po dobu trvání oprávněných zájmů společnosti, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
 • po dobu určenou právními předpisy,
 • po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?

K osobním údajům mají ve společnosti přístup pouze pověření zaměstnanci. K zajištění chodu naší společnosti dále předáváme Vaše osobní údaje externí účetní v rozsahu nezbytném pro její činnost, k některým osobním údajům má dále přístup náš programátor, veřejný poskytovatel cloudu a osoby s námi spolupracující. Také můžeme předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy nebo veřejné moci. Dále můžeme předávat osobní údaje našim právním zástupcům a dalším osobám za účelem ochrany našich práv. Všichni tito příjemci Vašich osobních údajů jsou povinni chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Pokud tito příjemci zpracovávají osobní údaje jako zpracovatelé, máme s nimi uzavřené příslušné smlouvy.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup, tedy poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů. Můžete po nás požadovat také opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Rovněž nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, za určitých podmínek jsme povinni pak tyto osobní údaje vymazat, ne však vždy, v některých případech si můžeme osobní údaje dále ponechat. Také máte za určitých podmínek právo požadovat omezení zpracování, např. pokud popíráte přesnost osobních údajů a my jejich přesnost ověřujeme. Pokud byste chtěl změnit poskytovatele služeb, případně předat osobní údaje dalšímu správci osobních údajů, máte za určitých podmínek právo na to, abychom Vám je poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud jste influencerem s námi spolupracujícím, můžete být předmětem profilování. Influencerům jsme přiřadili např. klíčová slova a podle těchto klíčových slov je možné filtrovat Vaše zobrazení. Pokud máte pocit, že byla profilováním omezena Vaše práva, dejte nám vědět, abychom mohli profilování překontrolovat, můžete také vyjádřit svůj názor nebo rozhodnutí učiněné na základě profilování napadnout.

Kromě výše uvedených práv máte ještě právo vznést námitku proti zpracování týkající se Vaší konkrétní situace, například, pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy.

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Aktuální informace o zpracování Vašich osobních údajů se dozvíte vždy prostřednictvím tohoto prohlášení. Sledujte proto datum účinnosti prohlášení na první stránce.

Pokud by pro Vás výše uvedené nebylo dostačující a měli byste další otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, společnost Vám je ráda zodpoví. Kontaktovat společnost můžete na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@trueside.cz.